Częste pytania

Użytkowników aplikacji Rejestr Asystentów Medycznych.


 • Użytkownik zobowiązany jest uzyskać uprawnienia do danej roli w systemie RAM.
  W celu uzyskania uprawnień należy dokonać następujących czynności:

  • posiadać: profil zaufany lub certyfikat kwalifikowany lub certyfikat ZUS;
  • złożyć wniosek o nadanie uprawnień dla danej roli: lekarza, lub asystenta lub reprezentanta;

  We wniosku o nadanie uprawnień należy dokonać następujących czynności:

  • wybrać jedną z ról, o którą użytkownik będzie się ubiegał;
  • wskazać podmiot lub praktykę, który ma dokonać weryfikacji  złożonego wniosku poprzez wpisanie w co najmniej jednym polu: NIP, REGON lub nr księgi;

  Po wpisaniu jednej z wartości (NIP, REGON lub nr księgi) użycie funkcjonalności „Wyszukaj”  umożliwi znalezienie właściwego podmiotu.

   Użycie funkcjonalności „Złóż wniosek”, aby przesłać go do wskazanego podmiotu w celu nadania uprawnień.

  Po nadaniu przez administratora PWDL uprawnień do roli lekarza, lub asystenta lub reprezentanta użytkownik ma możliwość zalogowania się do RAM oraz stworzenia upoważnienia.

 • W przypadku założenia konta przez Administratora OIL (Lekarza, Asystenta, Reprezentant OIL) użytkownik który chce rozpocząć pracę (aktywować swoje konto) zobligowany jest do zalogowania się do systemu. Informacja o założeniu konta przez Administratora OIL zostanie przesłana na adres mailowy wprowadzony podczas tworzenia wniosku o rolę przez Administratora OIL.

 • Użytkownik w RAM może posiadać tylko jedną rolę.

  • OK – przetworzony (pozytywny),
  • BPL - brak profilu lekarza (lekarz nie ma profilu PUE)
  • BUL - brak uprawnień lekarza (lekarz nie posiada uprawnień do wystawiania zaświadczeń lekarskich)
  • BPA - brak profilu asystenta (asystent nie ma profilu PUE)
  • INL – inny lekarz (przesłana aktualizacja upoważnienia dotyczy innego lekarza niż pierwotnie przekazano)
  • INA – inny asystent medyczny (przesłana aktualizacja upoważnienia dotyczy innego asystenta niż pierwotnie przekazano)
  • ZOK – zachodzące okresy upoważnienia (okres podany w przesłanej aktualizacji upoważnienia zachodzi na inny okres dla tego asystenta i lekarza z innego upoważnienia)
 • Po zalogowaniu się do systemu na https://ram.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl należy
  w menu “Ustawienia” (prawym górnym rogu) rozwinąć zakładkę "Usuń konto".

  Konto użytkownika może zostać usunięte pod warunkiem, że nie jest powiązane z żadnym podpisanym, obowiązującym lub nieobowiązującym upoważnieniem.

  Po usunięciu konta, użytkownik w celu uzyskania poprawnej roli powinien ponownie złożyć wniosek o nadanie uprawnień w systemie RAM.

 • Każdy podmiot leczniczy/praktyka ma wyznaczoną osobę, która pełni rolę Administratora PWDL.

  Zadaniem Administratora PWDL w RAM jest nadawanie uprawnień użytkownikom RAM, poprzez rozpatrywanie składanych przez nich wniosków o nadanie uprawnień (wniosków o rolę).

 • Zgodnie z obowiązującymi przepisami, upoważnienia do wystawania e-recepty i e-skierowania w swoim imieniu może udzielić wyłącznie lekarz i lekarz dentysta.

 • Zgodnie z obowiązującymi przepisami, upoważnienia do wystawania e-ZLA w swoim imieniu może udzielić lekarz, lekarz dentysta, felczer, starszy felczer.

 • Upoważnienie może być udzielone na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, przy czym po upływie tego okresu można udzielić kolejnych upoważnień na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

 • Upoważnienie do wystawiania e-recepty i e-skierowań obowiązuje od dnia następującego po dniu jego udzielenia albo od wprowadzonej przez wystawiającego daty obowiązywania upoważnienia - w zależności, która z okoliczności nastąpi później.

 • Upoważnienie do wystawiania zaświadczeń lekarskich obowiązuje od dnia otrzymania z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych informacji o pozytywnym wyniku weryfikacji, albo od wprowadzonej przez wystawiającego zaświadczenie lekarskie daty obowiązywania upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich - w zależności, która z okoliczności nastąpi później.

 • System RAM jest wyłącznie systemem do tworzenia upoważnień przez lekarzy dla asystentów do wystawiania w ich imieniu: e-skierowań, e-recept, czy e-zwolnień. Upoważnienie to określa czas na jaki lekarz upoważnił asystenta do wystawiania w jego imieniu powyższych dokumentów. Nie jest to natomiast system, w którym wystawia się e-receptę, e-skierowanie czy e-zwolnienie.

 • Nie, asystent może wystawiać te dokumenty tylko w postaci elektronicznej.

 • Nie ma potrzeby integracji systemu gabinetowego z RAM. Natomiast dostawca systemu gabinetowego będzie musiał przygotować technicznie swój system do obsługi takiej funkcjonalności (m.in. aby na dokumencie e-recepty było widoczne, kto jest wystawcą dokumentu, a kto osobą podpisującą). Dopiero wtedy asystent będzie mógł podpisywać e-recepty, e-skierowania w imieniu lekarza.

  1. Celem wystawiania e-ZLA asystent musi posiadać: konto w PUE ZUS oraz podpis kwalifikowany lub Profil Zaufany lub Certyfikat ZUS lub Podpis osobisty.
  2. Celem wystawiania e-recept, e-skierowań asystent musi posiadać: podpis kwalifikowany lub Profil Zaufany lub Certyfikat ZUS lub Podpis osobisty oraz mieć system gabinetowy, w którym funkcjonalność podpisywania przez asystenta medycznego e-recept, e-skierowań w imieniu lekarza została przygotowana.
  1. Funkcjonalność podpisywania e-recept przez asystentów medycznych w imieniu lekarza zostanie udostępniona do końca 2019. Konkretna data udostępnienia tej funkcjonalności zostanie opublikowana na stronie https://ezdrowie.gov.pl/
  2. Funkcjonalność podpisywania e-skierowań przez asystentów medycznych w imieniu lekarza zostanie udostępniona w 2020.